آخرین اخبار موسسه ذهن برتر
almasهمایش استاد سیدا و پروفسور باهر
almasروزجهانی خنده با حضوراستاد هندی پور
almasکلاس حافظه برتر از 6 تا 10 اردیبهشت
almasکلاس تکنیک برتر از 6 تا 11 اردیبهشت
almasکلاس حس برتر 12 اردیبهشت
 

عضویت خبرنامه موسسه ذهن برتر

فروشگاه محصولات

مصاحبه ها

zehnebartar
مصاحبه در همایش رایگان ذهن برتر
 

zehnebartar
مصاحبه در همایش رایگان ذهن برتر
 
 

 

zehnebartar
مصاحبه در همایش رایگان ذهن برتر
 

 

smsbar

آدرس موسسه

address1

mapof  میرداماد بین نفت و مدرس ساختمان ۲۶۵
telof  تلفن : 5-۲۲۹۲۱۰۷۳
faxof  فاکس : ۲۲۹۲۱۰۷۶