برنامه کامل موسسه ذهن برتر

برنامه کامل موسسه فرهنگی ذهن برتر در سال 1397

 

ماه

نام برنامه

تاریخ برگزاری

ساعت
فروردین start 24 . 1 .1397

10-14

فروردین

ذهن برتر 1 31 . 1 . 1397 10-13

اردیبهشت

ذهن برتر 2 5 . 2 . 1397 16-19

اردیبهشت

کارگاه حافظه برتر 7 . 2 . 1397 9-19

اردیبهشت

کارگاه تکنیک برتر 13 و 14 . 2 . 1397 9-17

اردیبهشت

کارگاه حس برتر 21 . 2 . 1397 9-19
تیر ذهن برتر 8 . 4 . 1397 10-13