برنامه کامل موسسه ذهن برتر

برنامه کامل موسسه فرهنگی ذهن برتر در سال 1397

 

ماه

نام برنامه

تاریخ برگزاری

ساعت
فروردین start 24 . 1 .1397

10-14

فروردین

ذهن برتر 1 31 . 1 . 1397 10-13

اردیبهشت

ذهن برتر 2 5 . 2 . 1397 16-19

اردیبهشت

کارگاه حافظه برتر 7 . 2 . 1397 9-19

اردیبهشت

کارگاه تکنیک برتر 13 و 14 . 2 . 1397 9-17

اردیبهشت

کارگاه حس برتر 21 . 2 . 1397 9-19

تیر

سمینار ذهن برتر 8 . 4 . 1397 16-19

تیر

سمینار محصلان برتر 8 . 4 . 1397 10-14
تیر

سمینار ذهن برتر

29 . 4 . 1397 10-13

تیر

سمینار Business Mastery 29 . 4 . 1397 16-20

تیر

کارگاه حافظه برتر 5 . 5 . 1397 9-19

مرداد

کارگاه تکنیک برتر 12و 11 . 5 . 1397 9-17

مرداد

کارگاه حس برتر 19 . 5 . 1397 9-19